Använda MODE (Läge)-knappen

Använd MODE (Läge)-knappen för att välja ett tagningsläge som passar motivet och syftet med tagningen.

  • Tryck på MODE-knappen, använd styrratten för att välja önskat tagningsläge och tryck sedan i mitten på styrratten.

Information om de olika tagningslägena

Tagningslägena är uppdelade i stillbildstagningslägen, filminspelningslägen och snabbinställningslägen.

Figur som visar stillbildstagningslägena, filminspelningslägena och snabbinställningslägena

(A) Stillbildstagningslägen

(B) Filminspelningslägen

(C) Snabbinställningslägen

Tips

  • Vilka menyval som visas varierar beroende på tagningsläget.

(A) Stillbildstagningslägen

Tagningsläget som du väljer avgör hur bländaren (F-värdet) och slutartiden ska ställas in.

Ikon Tagningsläge Beskrivning
(Intelligent auto) Intelligent auto Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen.
Autoprogram Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet). Det går att ställa in olika tagningsfunktioner som t.ex. [ISO].
Bländarprioritet Bländaren har företräde och slutartiden ställs in automatiskt. Välj det här läget när du vill göra bakgrunden suddigare eller ställa in skärpan på hela skärmen.
Slutarprioritet Slutartiden har företräde och bländaren ställs in automatiskt. Välj det här läget när du vill ta bilder på motiv som rör sig snabbt utan att det blir suddigt eller när du vill ta bilder på ett vattendrag eller ljusspår.
Manuell expon. Justera både bländaren och slutartiden manuellt. Du kan ta bilder med din favoritexponering.

(B) Filminspelningslägen

Ikon Tagningsläge Beskrivning
(film) Film Det går att ställa in exponeringsläget för filminspelning.
S&Q S&Q-motion Du kan ställa in exponeringsläget för S&Q-tagning.

Metoden för att ställa in exponeringen för filminspelningslägena beror på inställningen för MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Expon.kont. typ].

När [Expon.kont. typ] är satt till [P/A/S/M-läge]:

MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Exponeringsläge] eller [Exponeringsläge] → Välj önskat exponeringsläge bland P/A/S/M.

När [Expon.kont. typ] är inställt på [Flex. Expon.läge]:

Inställningen av bländare, slutartid och ISO-känslighet går att växla mellan automatisk inställning och manuell inställning genom att hålla IRIS (Bländare)-knappen / SHUTTER (Slutare)-knappen / ISO(ISO-känsligheten)-knappen nedtryckt. Om du väljer manuell inställning ska du vrida på den främre/bakre ratten eller styrratten och ställa in önskat värde.
I läget för manuell inställning går det att låsa värden genom att trycka på IRIS-knappen / SHUTTER-knappen / ISO-knappen. Du kan använda den här funktionen för att förhindra att värdena oavsiktligt ändras.

(C) Snabbinställningslägen

Ikon Tagningsläge Beskrivning
MR1/MR2/MR3 Hämta kamerains. Du kan hämta ofta använda lägen och sifferinställningar som är registrerade* i förväg och sedan ta bilder.

* I [Kamerains. minne] kan du registrera olika tagningsinställningar, till exempel exponeringsläge (P / A / S / M), bländare (F-värde) och slutartid.