Stötfri WB

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in hur snabbt vitbalansen ska ändras under filminspelning, till exempel när inställningen för [Vitbalans] eller [Prioritetinst. AWB] ändras.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Vitbalans][Stötfri WB] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Vitbalansen ändras omedelbart om du ändrar vitbalansinställningen under filminspelning.
1 (Snabb)/2/3 (Långsam):
Du kan välja hur snabbt vitbalansen ska ändras under filminspelning för att få ett smidigare byte av vitbalans i filmen.
Hastighetsinställningarna från snabbast till långsammast är [1 (Snabb)], [2] och [3 (Långsam)].

OBS!

  • Denna funktion påverkar inte hur snabbt vitbalansen ändras när [Vitbalans] är inställd på [Auto] eller [Undervatn auto].
  • Även om någon annan inställning än [Av] är vald kommer följande omedelbart att gälla för filmen, oavsett hastighetsinställningen.
    • Finjusteringar av färgtonerna
    • Förändringar av färgtemperaturen med [F.temp./filter]