In. by. Auto/Man.

film, slow motion och quick motion

Vid filminspelning kan du växla mellan automatiska och manuella inställningar separat för bländarvärdet, slutartiden och ISO-känsligheten, precis som du skulle med exponeringssystemet på en professionell kamera. Ställ in [Expon.kont. typ][Flex. Expon.läge] i förväg.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Exponering][In. by. Auto/Man.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av by. Auto/Man.:
Du kan växla bländarvärdesinställningen mellan [Auto] och [Manuell].
Tv by. Auto/Man.:
Du kan växla slutartidsinställningen mellan [Auto] och [Manuell].
ISO by Auto/Man:
Du kan växla ISO-känslighetsinställningen mellan [Auto] och [Manuell].


Växla mellan [Auto] och [Manuell] med en specialknapp

När [Expon.kont. typ] är satt till [Flex. Expon.läge] tilldelas följande funktioner till specialknapparna under filminspelning.

  • [Av by. Auto/Man.]: IRIS (Bländare)-knapp
  • [Tv by. Auto/Man.]: SHUTTER (avtryckare)-knapp på styrratten
  • [ISO by Auto/Man]: ISO (ISO-känslighet)-knapp
Varje gång du trycker och håller ned respektive specialknapp ändras bländarvärdet, slutartiden eller ISO-känsligheten mellan [Auto] och [Manuell].
När [Manuell] är valt går det att låsa värdena genom att trycka på respektive knapp. Du kan använda den här funktionen för att förhindra att värdena oavsiktligt ändras.
När [Auto] är valt ställs rätt exponering in automatiskt och när [Manuell] är valt kan du ställa in bländarvärdet, slutartiden och ISO-känsligheten med följande rattar.
  • Bländarvärde: främre ratt
  • Slutartid: styrratt
  • ISO-känslighet: bakre ratt

OBS!

  • När du ställer in bländarvärdet med objektivets bländarring har bländarringens värde företräde framför rattens värde.