Log tagningsins.

film, slow motion och quick motion

Konfigurerar inställningarna för loggtagning.

  1. MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Log tagningsins.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Log tagning:
Växlar inspelningsläget under loggtagning. (Av/Flexibel ISO/Snabb Cine EI/Cine EI)
Färgområde:
Används för att ställa in färgomfång. ( / )
Bädda in LUT-filer:
Används för att välja om LUT-filer ska bäddas in i registrerade data. (/Av)


[Log tagning]-lägesdetaljer

Detaljerad information om varje loggtagningsläge är enligt följande.

Flexibel ISO:
Ett tagningsläge som gör det möjligt att spela in S-Log-material genom att justera exponeringsinställningarna, inklusive ISO-känsligheten, i enlighet med scenen som ska fotograferas.
Snabb Cine EI:
Ett tagningsläge där filmer spelas in med ett grund-ISO-värde, vilket är fallet med Cine EI-läget men grund-ISO-värdet växlas automatiskt i enlighet med det justerade EI-värdet.
Cine EI:
Ett tagningsläge där du kan ta bilder med två grund-ISO-inställningar som kan uttrycka tydliga bilder med maximalt dynamikområde och dämpat brus.


Bekräfta inställningar för loggtagning som visas på skärmen

Beroende på [Log tagning]-inställningarna ändras den del som är markerad med (A) som anger ISO-känsligheten på filminspelningsskärmen.

  • Det som visas kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas.

Figur som visar det område där ISO-känsligheten visas på filminspelningsskärmen

När [Log tagning] är inställt på [Av] eller [Flexibel ISO]:
ISO-känsligheten visas.
Exempel: ISO 400, ISO 400
När [Log tagning] är inställt på [Snabb Cine EI] eller [Cine EI]:
EI-värde, latitud, grund-ISO ([L] för låg känslighet och [H] för hög känslighet) visas.
Exempel: 800EI/6.0E/L
Det andra siffervärdet för inställningen anger hur många steg av ljusstyrkeinformationen som är tilldelad till ljusa områden (en ljusstyrka som är högre än 18 % grå). Områden som är ljusare än dessa är överexponerade.
Exempel: I ”800EI/6.0E” är 6,0 steg tilldelade på den ljusa sidan.

Tips

  • För att överföra RAW-filmer till en annan enhet ansluten via HDMI ställer du in [Log tagning] på en annan post än [Av]. Inställningen [Färgområde] gäller även för RAW-filmer som överförs via HDMI.

OBS!

  • [Bädda in LUT-filer] är låst på [Av] när SD-kort eller SDHC-kort används.
  • När [Log tagning] är inställd på en annan post än [Av] kan det bli fel på specialinställningen för vitbalansen. Ställ i så fall in [Log tagning] tillfälligt på [Av], utför anpassad inställning och återställ sedan [Log tagning] till önskad inställning.