USB-strömning (film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan ansluta en dator eller liknande till kameran och använda kamerans video- och ljudfunktioner för liveströmnings- eller webbkonferenstjänster. Välj MENU (Installation) → [USB][USB-ansl.läge][Välj när ansluten] eller [USB-strömn.] på förhand.

 1. MENU (Nätverk) → [Strömning][USB-strömning] → ställ in [Utmatn.upplös/Bildhast] och [Filminsp. under strömn.].
 2. Anslut kameran till en dator eller någon annan enhet med en USB-kabel.

  [USB-strömn.:Standby] visas på kameraskärmen och kameran går över till standby-läge för strömning.

  • Om [USB-ansl.läge] är inställt på [Välj när ansluten] ska du välja [Liveströmning(USB-strömn.)] på skärmen för val av USB-anslutningsläge.
  • Använd en kabel eller en adapter som är kompatibel med uttaget på den enhet som ska anslutas.
 3. Starta strömningen från din liveströmnings-/webbkonferenstjänst.

  [USB-strömn.:Utmatn.] visas på kameraskärmen.

  • Stäng av kameran eller koppla loss USB-kabeln för att avsluta USB-strömning.

Menypunktsdetaljer

Utmatn.upplös/Bildhast:
Ställer in upplösningen och bildrutehastigheten för videon. ([4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])
Filminsp. under strömn.:
Används för att ange om videoinspelning till lagringsmedium ska vara möjlig under strömning. ([Möjlig]/[Ej möjlig])

Tips

 • Om du tilldelar slutartid, ISO-känslighet etc. till en ratt eller registrerar dem i funktionsmenyn kan du justera dessa inställningar även under USB-strömning.
 • Formatet för strömmade data är följande.
  • Videoformat: MJPEG eller YUV420
  • Ljudformat: PCM, 48 kHz, 16 bitar, 2 kanaler
 • Vid USB-strömning förses kameran med ström från datorn. Om du vill förbruka så lite datorström som möjligt ska du sätta [USB-strömförsörjn.] till [Av].
 • När en extern mikrofon används kan du öka synkroniseringen mellan din röst och munnens rörelser genom att ansluta mikrofonen till (mikrofon)-kontakten på kameran.

OBS!

 • Medan USB-strömning pågår är kameran alltid inställd på filminspelningsläget, oavsett tagningsläget före strömningsstart.
 • Du kan inte utföra följande medan USB-strömning pågår.
  • Gå till uppspelningsskärmen
  • Nätverksfunktioner (PC-fjärrstyrning, FTP-överföring, fjärrstyrning från en smartphone, Bluetooth-funktion etc.)
 • Följande funktioner är inaktiverade medan USB-strömning pågår.
  • Bildprofil
  • Starttid f. energiläge
 • När du ansluter kameran till en enhet med standarden USB 2.0 ställs upplösningen och bildrutehastigheten in för den strömmade videon till HD (720p) 30p/HD (720p) 25p.
 • Om du ändrar inställningarna för [Filformat] eller [Utmatn.upplös/Bildhast]/[Filminsp. under strömn.] under [USB-strömning] i samband med USB-strömning kan det hända att strömningsskärmen pausas. Du kan även behöva återuppta strömningen från en app, beroende på liveströmningstjänsten.