Hitta funktioner från MENU

De visade MENU-alternativen varierar beroende på tagningsläget. I tabellen nedan anges de lägen där respektive MENU-val visas med stillbild/film/S&Q-ikonerna.

Figur som visar stillbildstagningslägena och filminspelningslägena

stillbild: Menyalternativet visas när tagningsläget är satt till stillbildstagningsläge (A).

film, slow motion och quick motion: Menyalternativet visas när tagningsläget är satt till filminspelningsläge (B).

stillbild, film, slow motion och quick motion: Menyalternativet visas när tagningsläget är satt till antingen stillbildstagningsläge (A) eller filminspelningsläge (B).

  • När MR ( Hämta kamerains.) är inställt används det registrerade tagningsläget.

(Huvud)-fliken

Tagningsinställningar visas i en lista. Se ”Använda huvudmenyn (lista med tagningsinställningar)” för mer information.

(Tagning)-fliken

(Exponering/Färg)-fliken

(Fokus)-fliken

(Uppspelning)-fliken

(Nätverk)-fliken

*Endast för vissa modeller

(Installation)-fliken

*Endast för vissa modeller

(Min meny)-fliken

OBS!

  • Den ordning som menyflikarna listas i avviker från vad som faktiskt visas på skärmen.