MDR-ZX750BN

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

За да установите BLUETOOTH връзка, трябва да сдвоите устройствата с BLUETOOTH. Когато сдвоявате слушалките със смартфон, поставете смартфона в рамките на 1 метър от слушалките.
 1. Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Натиснете и задръжте бутона POWER за повече от 7 секунди.
Уверете се, че индикаторът последователно мига в синьо и червено, след като отпуснете бутона.
Забележка
 • Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване ще се прекрати и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете отначало от стъпка 1.

 1. Изберете настройката за BLUETOOTH в смартфона.

Изберете [Settings] [Bluetooth].
 1. Включете функцията BLUETOOTH на смартфона.

Докоснете бутона, разположен до [Bluetooth], за да включите функцията [Bluetooth].
 1. Потърсете слушалките чрез смартфона.

Докоснете [Bluetooth] [Search for devices].
 1. Докоснете [MDR-ZX750BN].

Ако се изисква въвеждането на ключ за достъп, въведете “0000”.
Ключът за достъп може да се нарича “код за достъп”, “PIN код”, “PIN номер” или “парола”.
Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте ръководството, предоставено със смартфона.
Сега слушалките и смартфонът вече са сдвоени и свързани един с друг.
Ако няма връзка, вижте стъпка 2 от “Свързване със сдвоен смартфон с Android”.
Съвет
Забележка
 • След като устройствата с BLUETOOTH са сдвоени, не е необходимо да се извършва повторно сдвояване, освен в следните случаи:

 • Информацията за сдвояването се изтрива след ремонт и други подобни дейности.

 • Слушалките се сдвояват с 9 или повече устройства. Слушалките могат да се сдвояват с до 8 устройства. Ако се извърши сдвояване с ново устройство, след като вече има 8 устройства, устройството с най-старата установена връзка измежду 8-те сдвоени устройства се замества от новото.

 • Когато се изтрие разпознаването на слушалките от устройството за свързване.

 • Когато се инициализират слушалките. Цялата информация за сдвоявания е изтрита.