MDR-ZX750BN

Сдвояване и свързване с други устройства с BLUETOOTH

За да установите BLUETOOTH връзка, трябва да сдвоите устройствата с BLUETOOTH. Когато сдвоявате слушалките с устройство с BLUETOOTH, поставете устройството с BLUETOOTH в рамките на 1 метър от слушалките.
 1. Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Натиснете и задръжте бутона POWER за повече от 7 секунди.
Уверете се, че индикаторът последователно мига в синьо и червено, след като отпуснете бутона.
Забележка
 • Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване ще се прекрати и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете отначало от стъпка 1.

 1. Извършете процедурата по сдвояване на устройството с BLUETOOTH, за да открие слушалките.

В списъка с открити устройства на екрана на устройството с BLUETOOTH ще се появи “MDR-ZX750BN”. Ако не се покаже “MDR-ZX750BN”, повторете действията от стъпка 1.
 1. Изберете “MDR-ZX750BN” на екрана на устройството с BLUETOOTH, за да сдвоите двете устройства.

Ако се изисква въвеждането на ключ за достъп на екрана на устройството с BLUETOOTH, въведете “0000”.
Ключът за достъп може да се нарича “код за достъп”, “PIN код”, “PIN номер” или “парола”.
 1. Осъществете BLUETOOTH връзката от устройството с BLUETOOTH.

В зависимост от устройството с BLUETOOTH слушалките може да се свързват автоматично с устройството веднага щом се сдвоят.
Съвет
Забележки
 • За подробности вижте ръководството, предоставено с устройството с BLUETOOTH.

 • Когато сдвоявате устройство с BLUETOOTH, което не може да покаже списък с откритите устройства или което няма дисплей, можете да сдвоите устройството, като зададете режим на сдвояване както за слушалките, така и за устройството с BLUETOOTH. Тогава, ако ключът за достъп е зададен на “0000” в устройството с BLUETOOTH, сдвояването със слушалките не може да се извърши.

 • След като устройствата с BLUETOOTH са сдвоени, не е необходимо да се извършва повторно сдвояване, освен в следните случаи:

 • Информацията за сдвояването се изтрива след ремонт и други подобни дейности.

 • Слушалките се сдвояват с 9 или повече устройства. Слушалките могат да се сдвояват с до 8 устройства. Ако се извърши сдвояване с ново устройство, след като вече има 8 устройства, устройството с най-старата установена връзка измежду 8-те сдвоени устройства се замества от новото.

 • Когато се изтрие разпознаването на слушалките от устройството за свързване.

 • Когато се инициализират слушалките. Цялата информация за сдвоявания е изтрита.