Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Metering Mode

Biranje režima merenja koji određuje koji deo kadra treba meriti radi utvrđivanja ekspozicije.

  1. MENU (Camera Settings)[Metering Mode] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Multi (podrazumevana postavka):
Ceo kadar se deli na više zona, a zatim fotoaparat meri svetlo u svakoj zoni i određuje odgovarajuću ekspoziciju celog kadra (merenje u više zona).

Center:
Fotoaparat meri prosečnu svetlinu celog kadra, ali naglasak stavlja na centralni deo kadra (merenje ka centru).

Spot:
Merenje samo sredine kadra (merenje u tački). Ova funkcija je korisna kada se osvetljenje nalazi iza objekta ili kada postoji veliki kontrast između objekta i pozadine.

Napomena

  • Opcija [Multi] će biti izabrana kada koristite sledeće funkcije:
    • [Intelligent Auto]
    • [Superior Auto]
    • [Scene Selection]
    • Funkcije zuma osim optičkog zuma