Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

AEL w/ shutter (fotografije)

Izaberite da li želite da fotoaparat zaključa ekspoziciju kada okidač pritisnete do pola.

  1. MENU (Custom Settings) → [AEL w/ shutter] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Kada pritisnete okidač do pola, ekspozicija će biti zaključana nakon automatskog prilagođavanja fokusa kada je [Focus Mode] podešeno na [Single-shot AF].
Kada je funkcija [Focus Mode] podešena na [Automatic AF], a fotoaparat utvrdi da se objekat kreće ili snimate niz slika, fiksna ekspozicija se otkazuje.
On:
Ekspozicija će biti zaključana kada okidač pritisnete do pola.
Off:
Ekspozicija neće biti zaključana kada okidač pritisnete do pola. Koristite ovaj režim kada fokus i ekspoziciju želite da podesite zasebno.
Fotoaparat neprekidno prilagođava ekspoziciju kada snimate u režimu [Cont. Shooting] ili [Spd Priority Cont.].

Napomena

  • Kada je [Focus Mode] podešeno na [Continuous AF], a [AEL w/ shutter] podešeno na [Off] ili [Auto], vrednost otvora blende će biti zaključana čim pritisnete okidač do pola. Ako se tokom neprekidnog snimanja svetlina drastično menja, otpustite prst sa okidača, a zatim ga ponovo pritisnite do pola.
  • Komanda koju zadate pomoću dugmeta AEL ima prioritet u odnosu na [AEL w/ shutter] podešavanja.