Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Multi Frame NR

Fotoaparat automatski snima više slika u nizu, kombinuje ih, smanjuje šum, a zatim ih snima kao jednu sliku. Kada koristite funkciju za smanjivanje šuma snimanjem više slika, možete da izaberete veće ISO vrednosti od maksimalne ISO osetljivosti. Snimljena slika je nastala kombinovanjem više slika.

  1. MENU (Camera Settings) → [ISO] [Multi Frame NR].
  2. Pritisnite desnu stranu kontrolnog točkića da biste prikazali ekran podešavanja, a zatim izaberite željenu vrednost pritiskanjem gornje/donje strane kontrolnog točkića.

Napomena

  • Kada je [Quality] podešeno na [RAW] ili na [RAW & JPEG], ovu funkciju nije moguće koristiti.
  • Blic, [D-Range Opt.] i [Auto HDR] nije moguće koristiti.

Savet

  • Možete da promenite opseg ISO osetljivosti koje će biti automatski izabrane u okviru podešavanja [ISO AUTO]. Izaberite [ISO AUTO] i pritisnite desno dugme, a zatim podesite željene vrednosti za [ISO AUTO Maximum] i [ISO AUTO Minimum]. Podešavanja [ISO AUTO Maximum] i [ISO AUTO Minimum] će se takođe koristiti kada snimate u režimu [ISO AUTO] i koristite [Multi Frame NR].