Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Smanjenje buke vetra

Uključivanje/isključivanje smanjivanja buke vetra tokom snimanja filma.

  1. MENU (Postavke fotoaparata) → [Wind Noise Reduct.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On:
Fotoaparat smanjuje buku vetra.

Off (podrazumevana postavka):
Fotoaparat ne smanjuje buku vetra.

Napomena

  • Ako ovo podešavanje postavite na [On] kada vetar ne duva dovoljno jako, snimljeni zvuk će se možda slabo čuti.