Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

S. Auto Img. Extract.

Izaberite da li želite da sačuvate sve slike koje su snimljene u nizu u režimu [Superior Auto].

  1. MENU (Custom Settings) → [S. Auto Img. Extract.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Biće sačuvana jedna odgovarajuća slika koju je izabrao fotoaparat.
Off:
Fotoaparat će sačuvati sve slike.

Napomena

  • Čak i ako ste podesili [S. Auto Img. Extract.] na [Off] i izabrali režim prepoznavanja scene [Hand-held Twilight], biće sačuvana jedna fotografija koja je nastala kombinovanjem više slika.
  • Kada je aktivirana funkcija [Auto Obj. Framing], biće sačuvane dve slike, čak i ako ste podesili [S. Auto Img. Extract.] na [Auto].