Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slide Show

Automatska reprodukcija slika u nizu.

  1. MENU(Playback) → [Slide Show] → željena postavka.
  2. Izaberite [Enter].

Detalji o stavkama u meniju

Repeat:
Izaberite [On] ako želite da se reprodukcija slika neprekidno ponavlja ili [Off] (podrazumevana postavka) ako želite da se prikaz slajdova prekine nakon reprodukcije svih slika.

Interval:
Možete da izaberete interval za prikaz slika: [1 Sec], [3 Sec] (podrazumevana postavka), [5 Sec], [10 Sec] ili [30 Sec].

Da biste prekinuli prikaz slajdova tokom reprodukcije

  • Pritisnite dugme MENU da biste prekinuli prikaz slajdova. Prikaz slajdova ne možete da pauzirate.

Savet

  • Prikaz slajdova možete da aktivirate samo kada je [View Mode] podešeno na [Date View] ili na [Folder View(Still)].