Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

USB LUN Setting

Poboljšanje kompatibilnosti ograničavanjem funkcija USB veze.

  1. MENU (Setup) → [USB LUN Setting] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Multi (podrazumevana postavka):
Obično koristite [Multi].

Single:
Podesite [USB LUN Setting] na [Single] samo kada ne možete da uspostavite vezu.