Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

File Number

Možete da izaberete način dodeljivanja brojeva datotekama snimljenih slika.

  1. MENU(Setup) → [File Number] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Series (podrazumevana postavka):
Čak i kada promenite odredišnu fasciklu za snimanje ili memorijsku karticu, fotoaparat i dalje redom dodeljuje brojeve datotekama.
(Ako na novoj memorijskoj kartici postoji datoteka sa brojem koji je veći od broja poslednje datoteke slike, biće dodeljen broj koji je za jedan veći od najvećeg broja.)

Reset:
Fotoaparat poništava brojeve kada je datoteka snimljena u novoj fascikli i datotekama dodeljuje brojeve počevši od „0001“.
(Kada fascikla za snimanje sadrži datoteku, biće dodeljen broj koji je za jedan veći od najvećeg broja.)