Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Display Media Info.

Prikazivanje vremena za snimanje filmova i broja fotografija koje je moguće snimiti za umetnutu memorijsku karticu.

  1. MENU(Setup) → [Display Media Info.].