Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Licenca

Napomene o licenci

Ovaj fotoaparat dolazi sa softverom koji možete da koristite u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnicima tog softvera. Da bismo ispunili zahteve vlasnika autorskih prava ovih softverskih aplikacija, u obavezi smo da vas obavestimo o sledećem. Pročitajte sledeće odeljke. Licence (na engleskom) su snimljene u unutrašnjoj memoriji fotoaparata. Uspostavite vezu za masovno skladištenje između fotoaparata i računara i pročitajte licence u fascikli „PMHOME“ – „LICENSE“.

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO AVC PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU

(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA AVC STANDARDOM („AVC VIDEO“)
I/ILI

(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD LICENCIRANOG DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA ZA OBEZBEĐIVANJE AVC VIDEO SADRŽAJA.

LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DA DOBIJETE OD KOMPANIJE MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

O softveru koji koristi GNU GPL/LGPL

Uz ovaj fotoaparat je dobijen softver koji ispunjava uslove za sledeću GNU opštu javnu licencu (GNU General Public License, u daljem tekstu se pominje kao „GPL“) ili GNU manju opštu javnu licencu (GNU Lesser General Public License, u daljem tekstu se pominje kao „LGPL“).
Ovim ste informisani da imate pravo da pristupite, menjate i ponovo distribuirate izvorni kôd za ove softverske programe pod uslovima izdatog GPL/LGPL.

Izvorni kôd se nalazi na vebu.

Idite na sledeću URL adresu da biste ga preuzeli.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Želeli bismo da nas ne kontaktirate povodom sadržaja izvornog koda.

Licence (na engleskom) su snimljene u unutrašnjoj memoriji fotoaparata. Uspostavite vezu za masovno skladištenje između fotoaparata i računara i pročitajte licence u fascikli „PMHOME“ – „LICENSE“.