Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Language 

Biranje jezika za stavke menija, upozorenja i poruke.

  1. MENU(Setup) → [Language] → željeni jezik.