Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Format datoteka (film)

Biranje formata datoteke filma.

  1. MENU (Camera Settings) → [File Format] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

AVCHD (podrazumevana postavka):
Snimanje filmova u visokoj rezoluciji. Ovaj format datoteke je pogodan za pregledanje filmova na TV-u visoke rezolucije.
Pomoću softvera „PlayMemories Home“ možete da kreirate Blu-ray disk, disk sa AVCHD snimkom ili DVD-Video disk.

MP4:
Snimanje mp4 (AVC) filmova. Ovaj format je pogodan za filmove koje želite da otpremite na WEB, priložite e-poruci itd.
Ne možete da kreirate disk upotrebom softvera „PlayMemories Home“ sa filmom koji je snimljen kada je [File Format] podešeno na [MP4].