Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Uvoz slika na računar

„PlayMemories Home“ omogućava jednostavan uvoz slika na računar. Detaljnije informacije o funkcijama softvera „PlayMemories Home“ možete da vidite u pomoći za „PlayMemories Home“.

Uvoz slika na računar bez korišćenja softvera „PlayMemories Home“ (za Windows)

Kada se prikaže čarobnjak za automatsku reprodukciju nakon što uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara, kliknite na [Open folder to view files][OK][DCIM] ili [MP_ROOT]. Zatim kopirajte željene slike na računar.

  • Ako se na Windows 7 ili Windows 8 računaru prikaže Device Stage, kliknite dvaput na [Browse Files] → ikonu medijuma → fasciklu u kojoj će biti uskladištene slike koje želite da uvezete.

Uvoz slika na računar bez korišćenja softvera „PlayMemories Home“ (za Mac)

Povežite fotoaparat sa Mac računarom. Kliknite dvaput na ikonu novog prepoznatog uređaja na radnoj površini → fasciklu u kojoj će biti uskladištena slika koju želite da uvezete. Zatim prevucite i otpustite datoteku slike na ikonu čvrstog diska.

Napomena

  • Za radnje kao što su uvoz AVCHD filmova na računar, koristite „PlayMemories Home“.
  • Ne menjajte niti na bilo koji način obrađujte datoteke AVCHD filmova/fascikle na računaru koji je povezan sa fotoaparatom. Možda ćete oštetiti datoteke filmova i nećete moći da ih reprodukujete. Ne brišite niti kopirajte AVCHD filmove na memorijskoj kartici putem računara. Sony ne odgovara za posledice koje mogu da nastanu kada ove radnje obavljate putem računara.