Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

D-Range Opt. (DRO)

Fotoaparat deli sliku na male oblasti, analizira kontrast između svetlih i tamnih delova na objektu i pozadini i kreira sliku sa optimalnom svetlinom i gradacijom.

  1. MENU (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] [D-Range Opt.].
  2. Izaberite željeno podešavanje pritiskanjem leve/desne strane kontrolnog točkića.

Detalji o stavkama u meniju

D-Range Optimizer: Auto (podrazumevana postavka):
Automatska korekcija svetline.
D-Range Optimizer: Lv1D-Range Optimizer: Lv5:
Fotoaparat optimizuje gradaciju snimljene slike za svaki analizirani deo. Možete da izaberete nivo optimizacije od Lv1 (slaba) do Lv5 (jaka).

Napomena

  • [DRO/Auto HDR] je fiksirano na [Off] kada je režim snimanja podešen na [Sweep Panorama] ili kada se koristi [Multi Frame NR] ili [Picture Effect].
  • [DRO/Auto HDR] je fiksirano na [Off] kada je [Sunset], [Night Scene], [Night Portrait], [Hand-held Twilight] ili [Anti Motion Blur] izabrano u [Scene Selection]. Podešavanje je fiksirano na [D-Range Optimizer: Auto] kada u [Scene Selection] izaberete neki drugi režim.
  • Kada snimate koristeći [D-Range Opt.], na slici može da bude vidljiv šum. Izaberite odgovarajući nivo tako što ćete proveriti snimljenu sliku, a naročito kada pojačate efekat.