Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Trajanje praćenja AF (film)

Možete da podesite trajanje praćenja AF u režimu za filmove.

  1. MENU (Camera Settings) → [AF Track Duration] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

High:
Postavlja dugo trajanje praćenja AF. Ovaj režim je koristan kada snimate filmove u kojima se objekat pomera brzo.
Normal (podrazumevana postavka):
Postavlja normalno trajanje praćenja AF. Ovaj režim je koristan kada želite da zadržite fokus na određenom objektu kada postoje izvesne prepreke ispred objekta ili na mestima gde je gužva.