Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Remote Ctrl

Ovim fotoaparatom možete da upravljate i snimate slike pomoću dugmeta SHUTTER, dugmeta 2SEC (zatvarač sa odlaganjem 2 sekunde) i dugmeta START/STOP (ili dugmeta „Movie“ (samo RMT-DSLR2)) na bežičnom daljinskom upravljaču RMT-DSLR1 (prodaje se zasebno) ili RMT-DSLR2 (prodaje se zasebno). Pogledajte i uputstvo za upotrebu bežičnog daljinskog upravljača.

  1. MENU(Setup) → [Remote Ctrl] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On:
Omogućava upravljanje bežičnim daljinskim upravljačem.

Off (podrazumevana postavka):
Ne omogućava upravljanje bežičnim daljinskim upravljačem.

Napomena

  • Bežični daljinski upravljač RMT-DSLR1 ne može da se koristi za snimanje filmova.
  • Objektiv ili senilo za objektiv mogu da blokiraju senzor daljinskog upravljača da prima signale. Bežični daljinski upravljač koristite u položaju iz kojeg signal može da dosegne fotoaparat.
  • Kada je [MOVIE Button] podešeno na [Off], dugme START/STOP (dugme Movie) na bežičnom daljinskom upravljaču RMT-DSLR2 se ne aktivira.
  • Kada je [Remote Ctrl] podešeno na [On], fotoaparat se neće prebaciti u režim za uštedu energije. Podesite [Remote Ctrl] na [Off] nakon korišćenja bežičnog daljinskog upravljača.