Zapnutí a vypnutí přehrávače „WALKMAN“

  1. Tlačítko (Napájení)

  1. Indikátor OPR

  1. Přepínač zámku napájení

Zapnutí přehrávače „WALKMAN“

Stiskněte a podržte tlačítko (Napájení) () přibl. 3 s. Nelze-li tlačítko (Napájení) stisknout, posuňte přepínač zámku napájení.
Přehrávač Walkman se zapne a bude slyšet zvuk zapnutí.
Indikátor OPR () blikne jednou za 5 s, když je přehrávač Walkman zapnutý.

Vypnutí přehrávače „WALKMAN“

Stiskněte a podržte tlačítko (Napájení) () přibl. 3 s.
Přehrávač Walkman se vypne a bude slyšet zvuk vypnutí.
Indikátor OPR () zhasne.
Posunem přepínače zámku napájení () zamkněte tlačítko (Napájení).
Tip
  • Při pozastavení a absenci obsluhy po dobu 30 minut se přehrávač Walkman automaticky vypne.

Poznámka
  • Neposunete-li přepínač zámku napájení po vypnutí přehrávače Walkman, může dojít ke spuštění přehrávání kvůli náhodnému zapnutí.

  • Přehrávač Walkman nelze ovládat během jeho připojení k počítači.