Přehrávání ZAPPIN

Co je přehrávání ZAPPIN?

ZAPPIN umožňuje sekvenční přehrávání hudebních klipů po předem nastavenou dobu.

Normální přehrávání


Stiskněte a podržte tlačítko déle než 1 s při normálním přehrávání.

Přehrávání ZAPPIN

Přehrávání ZAPPIN lze nastavit na „Zappin short“ po dobu 4 s, nebo na „Zappin long“ po dobu 15 s.
Stisknutím a podržením tlačítka déle než 1 s změňte „short“ (krátké) na „long“ (dlouhé).

ZAPPIN Short
ZAPPIN Long

Stiskněte krátce tlačítko při přehrávání ZAPPIN.

Normální přehrávání


Spuštění přehrávání ZAPPIN

  1. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 1 s při normálním přehrávání.

Zazní hlasové oznámení „Zappin in“ a spustí se přehrávání ZAPPIN.
(*1) Stiskněte a podržte tlačítko déle než 1 s.
Poznámka
  • Není-li možné najít nejznámější část hudby, dojde k přehrávání skladby od bodu přibl. 45 s od jejího začátku. Je-li délka skladby kratší než 45 s, dojde k přehrávání skladby od nějakého bodu před jejím koncem.

  • Chcete-li najít nejznámějšího část hudby, musí být skladba nejprve analyzována pomocí 12 TONE ANALYSIS (SensMe). Přeneste hudbu softwarem Media Go, který bude analyzovat skladby pomocí 12 TONE ANALYSIS (SensMe).

Skok na předchozí/další skladbu, náhodné přehrávání a přehrávání playlistu při přehrávání ZAPPIN

Při přehrávání ZAPPIN lze skočit na předchozí/další skladbu, přehrávat náhodně nebo přehrát playlist.
Postup obsluhy je stejný jako u normálního přehrávání.

Změna doby přehrávání hudebních klipů v přehrávání ZAPPIN

Dobu přehrávání hudebních klipů lze nastavit na „Long“ (dlouhé) či „Short“ (krátké).

ZAPPIN Short (4 s)

ZAPPIN Long (15 s)

  1. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 1 s při přehrávání ZAPPIN.

Zazní hlasové oznámení „Zappin long“ nebo „Zappin short“ a dojde ke změně doby přehrávání hudebních klipů.
(*1) Stiskněte a podržte tlačítko déle než 1 s.

Návrat k normálnímu přehrávání

  1. Stiskněte tlačítko .

Zazní hlasové oznámení „Zappin out“ a přehrávač Walkman se vrátí k normálnímu přehrávání.
(*1) Stiskněte krátce tlačítko .

Přehrávač Walkman spustí normální přehrávání znovu od začátku skladby přehrávané při stisknutí tlačítka .

Pozastavení přehrávání při přehrávání ZAPPIN

  1. Stiskněte tlačítko .

Zazní hlasové oznámení „Zappin out“ a přehrávač Walkman se vrátí k normálnímu přehrávání.
  1. Stiskněte znovu tlačítko .

Přehrávání se pozastaví.