Uppgift

Favorites

I Favorites, visas miniatyrbilder för webbsidor du besöker ofta och innehåll såsom videor, foton, musik, böcker eller spel som du har registrerat som favoriter. Eftersom du kan se alla registrerade föremål på en gång, kan du starta önskat innehåll med ett tryck, utan att starta/avsluta appar flera gånger.
  1. Peka på [ Favorites] på startskärmen.

Favorites visas.
  1. Peka på ditt favoritinnehåll som visas till höger av Favorites-skärmen.

Detaljerad information visas på vänster sida av skärmen.
  1. Peka på det innehåll som ska användas.

Motsvarande app börjar att spela upp innehållet.
Tips
  • Om du pekar på det innehåll som valts i steg 2 igen kan du starta uppspelningen av innehållet.

Anpassa visade föremål

  1. I Favorites, pekar du på längst upp på skärmen.

  1. Anpassa enligt följande.

Lägga till föremål:
Välj önskat föremål från listan till vänster på skärmen och peka på det.
Radera ett föremål:
Peka på på miniatyrbilden till höger på skärmen. Eller välj föremål att radera från listan till vänster på skärmen och peka på det.
Flytta ett föremål:
Dra och släpp miniatyrbilden till höger på skärmen.
  1. När du är klar med anpassningen, peka på längst upp till höger på skärmen.

Relaterade ämnen