Základní funkce fotoaparátu

Používejte základní funkce fotoaparátu, které vám pomohou pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

Úprava nastavení fotoaparátu

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
 2. Přejížděním prsty v seznamu si zobrazte dostupná nastavení a vyberte nastavení.

  Snímek nastavení fotoaparátu


Poznámka

 • Dostupná nastavení se liší v režimech fotografie a videa.

Tip

 • Ťuknutím na (ikona úvodu k funkcím) zkontrolujete údaje o různých funkcích.

Změna velikosti fotografie

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení) > [Velikost fotografie].
 2. Vyberte požadované nastavení.

Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

 1. Při používání fotoaparátu přepnete ťuknutím na (ikona přepnutí fotoaparátu) mezi hlavním a předním fotoaparátem.


Tip

 • Můžete také přepínat mezi fotoaparáty přejetím prstem na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na výšku) nebo přejetím prstem doprava na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na šířku).

Přepínání objektivů a zoom

Při používání hlavního fotoaparátu můžete přepínat objektivy.

 1. Při používání hlavního fotoaparátu opakovaným ťuknutím na (tlačítko přepnutí úhlu) vyberte [x1] (širokoúhlý), [x2] (teleobjektiv) nebo [x0.6] (ultra-širokoúhlý).
 2. Přibližte snímek.
  • Táhněte (tlačítko přepnutí úhlu) doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).
  • Na obrazovce fotoaparátu prsty sevřete nebo oddalte.
  • Použijte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poznámka

 • Přepínání úhlů pomocí (tlačítko přepnutí úhlu) není k dispozici, když je vybrán režim Ručně.