Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Μπορείτε να αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες οποιασδήποτε οθόνης στη συσκευή σας ως στιγμιότυπο οθόνης. Μετά τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την εικόνα. Τα στιγμιότυπα οθόνης που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.
  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (A) και το πλήκτρο λειτουργίας (B) ταυτόχρονα.

    Διάγραμμα της μπροστινής προβολής που δείχνει το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου. Δεξιά πλευρά, από πάνω προς τα κάτω, Α έως Β.

Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας εφαρμογής που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα

  1. Πατήστε (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

    Εικόνα που δείχνει τη θέση του κουμπιού επισκόπησης στην περιοχή κάτω δεξιά.

  2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε [Στιγμιότυπο οθόνης].

    Εικόνα που δείχνει πού να σαρώσετε για να επιλέξετε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και τη θέση του κουμπιού στιγμιότυπου οθόνης