Λυχνία ειδοποίησης

Η λυχνία ειδοποίησης σάς ενημερώνει για την κατάσταση μπαταρίας και κάποια άλλα συμβάντα. Η λυχνία ειδοποίησης ενεργοποιείται κατά προεπιλογή, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί μη αυτόματα.

Διάγραμμα της θέσης της λυχνίας LED ειδοποίησης στην άνω δεξιά περιοχή στην μπροστινή όψη.

Σημείωση

  • Όταν η λυχνία ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένη, ανάβει ή αναβοσβήνει μόνο όταν υπάρχει προειδοποίηση για την κατάσταση μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν το επίπεδο μπαταρίας μειωθεί περισσότερο από το 15 τοις εκατό.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις] > [Διαμόρφωση ειδοποιήσεων].
  2. Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση φωτ. LED για εμφάνιση εισερχ. ειδ.] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
    Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].