Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές

Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
  2. Επιλέξτε μια εφαρμογή και ανασκοπήστε την ενέργεια μπαταρίας που καταναλώνεται στην επιλογή [Μπαταρία].
    Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].