Λειτουργία με ένα χέρι

Ενεργοποιήστε το Λειτουργία με ένα χέρι για να προσαρμόσετε το μέγεθος οθόνης, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογείτε πιο εύκολα με το ένα χέρι.

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Λειτουργία με ένα χέρι].
  2. Πατήστε τον διακόπτη [Λειτουργία με ένα χέρι] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
  3. Για σμίκρυνση της οθόνης, πατήστε δύο φορές το (Κουμπί Αρχικής οθόνης).
    Για να εξέλθετε από τη Λειτουργία με ένα χέρι, πατήστε δύο φορές το (Κουμπί Αρχικής οθόνης) ξανά ή πατήστε μια κενή περιοχή στην οθόνη.

Για να προσαρμόσετε τη θέση της οθόνης

  • Για να μετακινήσετε την οθόνη στην αριστερή πλευρά ή στη δεξιά πλευρά: πατήστε (Εικονίδιο αριστερού βέλους) ή (Εικονίδιο δεξιού βέλους) ανάλογα.

  • Για να μετακινήσετε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω: σύρετε τις οριζόντιες ρίγες στο άκρο της οθόνης της οποίας έχει αλλάξει το μέγεθος.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης: σύρετε το (Εικονίδιο αλλαγής μεγέθους οθόνης) στο άκρο της οθόνης της οποίας έχει αλλάξει το μέγεθος.

Υπόδειξη

  • Μπορείτε να μειώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μενού Side sense.