Χρήση της λειτουργίας Έξυπνος χειρ. κλήσεων

Μπορείτε να χειρίζεστε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να αγγίζετε την οθόνη, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου χειρισμού κλήσεων. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Απάντηση: φέρτε τη συσκευή στο αυτί σας.
  • Απόρριψη: ανακινήστε τη συσκευή.
  • Απενεργοποίηση κουδουνίσματος: τοποθετήστε τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Έξυπνος χειρ. κλήσεων].
  2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.