Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ημερομηνία & ώρα].
    Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
  2. Πατήστε το επιθυμητό στοιχείο για να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τις τιμές.
    • Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματη ημερομ. και ώρα] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
    • Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.