Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής (DSEE Ultimate)

Η λειτουργία DSEE Ultimate αναβαθμίζει τη συμπιεσμένη μουσική με ακρίβεια με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].
  2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία DSEE Ultimate, πατώντας το διακόπτη.

Σημείωση

  • Αν τα DSEE Ultimate και Dolby Atmos είναι ενεργοποιημένα, μόνο μία από τις λειτουργίες μπορεί να είναι αποτελεσματική, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι σχετική με τη μουσική, το DSEE Ultimate αποκτά προτεραιότητα.