Λήψη selfie με τη χρήση του Χειροκίνητου κλείστρου

Χρησιμοποιήστε το Χειροκίνητο κλείστρο για να βγάλετε αυτόματα μια φωτογραφία για ορισμένη χρονική περίοδο αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας. Το χαρακτηριστικό Χειροκίνητο κλείστρο είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.
  1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
  2. Πατήστε [MENU].
  3. Πατήστε τον διακόπτη [Χειροκίνητο κλείστρο] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
  4. Κλείστε το μενού.
    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
  5. Περιστρέψτε την παλάμη σας με τα δάχτυλά σας στραμμένα ευθεία επάνω προς την κάμερα.
    Αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας και έχει παρέλθει κάποια χρονική περίοδος, λαμβάνεται μια selfie.

Υπόδειξη

  • Όταν ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, ο χρονοδιακόπτης αρχίζει αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας.