Εγγραφή σταθερού βίντεο

Όταν εγγράφετε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σταθεροποίηση βίντεο για να αντισταθμίσετε τις κινήσεις της κάμερας και να σταθεροποιήσετε το καρέ.
  1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
  2. Πατήστε [MENU].
  3. Πατήστε τον διακόπτη [Σταθεροποίηση βίντεο] για να αντισταθμίσετε την κίνηση της κάμερας.
  4. Κλείστε το μενού.
    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
  5. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.