Μη αυτόματη έκθεση (M)

Μπορείτε να κάνετε λήψη με την επιθυμητή ρύθμιση έκθεσης αν προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου και την ευαισθησία ISO. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια ακόλουθη εικόνα της κίνησης ενός θέματος με μεγάλη έκθεση.
  1. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [M] (Μη αυτόματη έκθεση).
  2. Ρυθμίστε τις λειτουργίες λήψης στις επιθυμητές ρυθμίσεις σας.
  3. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου και την ευαισθησία ISO.

    Εικόνα που δείχνει πού να ρυθμιστεί η ταχύτητα κλείστρου και η ευαισθησία ISO στην οθόνη αναμονής Photo Pro σε λειτουργία μη αυτόματης έκθεσης.

  4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
  5. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.