Παρακολούθηση αντικειμένου

Η κάμερα μπορεί να ανιχνεύει και να παρακολουθεί ένα κινούμενο αντικείμενο.

Σημείωση

  • Στη λειτουργία BASIC (Βασική), η λειτουργία [Αγγίξτε για προσαρμογή] είναι διαθέσιμη ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα σε λειτουργία φωτογραφίας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας [Ανίχνευση αντικειμένου]

  1. Πατήστε [MENU].

  2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Αγγίξτε για προσαρμογή] > [Ανίχνευση αντικειμένου].

  3. Κλείστε το μενού.

    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Λήψη εικόνας με τη χρήση της λειτουργίας [Ανίχνευση αντικειμένου]

  1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο παρακολούθησης αγγίζοντάς το στο εικονοσκόπιο.

    Για να ακυρώσετε την παρακολούθηση, πατήστε (Κουμπί ακύρωσης παρακολούθησης).

  2. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας (ή πατήστε το κουμπί κλείστρου στη λειτουργία BASIC (Βασική)).