Ρύθμιση του Λειτουργία Transfer & Tagging add-on

Η εφαρμογή Transfer & Tagging add-on είναι προεγκατεστημένη στη συσκευή σας. Μπορείτε να προσθέσετε μεταδεδομένα IPTC σε εικόνες που έχουν ληφθεί από τη συσκευή σας, να εισαγάγετε λεζάντες για αυτές και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Transfer & Tagging add-on, μεταβείτε στο https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.
  1. Πατήστε [MENU].
  2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία Transfer & Tagging add-on] > [Ενεργοποίηση].
  3. Κλείστε το μενού.
    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Σημείωση

  • Στη λειτουργία BASIC (Βασική), δεν μπορείτε να κάνετε συνεχόμενη φωτογράφηση εικόνων ή να κάνετε φωτογράφηση εικόνων με εφέ Μποκέ όταν είναι ενεργοποιημένο το Λειτουργία Transfer & Tagging add-on.
  • Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να συνδέεται με μια κάμερα ή έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Transfer & Tagging add-on για να ενεργοποιήσετε το Λειτουργία Transfer & Tagging add-on.