Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις στατικές φωτογραφίες και τα βίντεό σας με την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκαν. Αυτό ονομάζεται προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας. Η επιλογή της προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας στις φωτογραφίες και τα βίντεο απαιτεί ασύρματο δίκτυο και την ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
  1. Πατήστε [MENU].
  2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Αποθήκευση τοποθεσίας] > [Ενεργοποίηση].
  3. Κλείστε το μενού.
    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Εικονίδια κατάστασης γεωγραφικής ετικέτας

  • (Εικονίδιο λήψης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης αποθηκεύτηκε.

  • (Εικονίδιο μη εύρεσης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης δεν βρέθηκε.