Γραμμές πλέγματος

Με τις Γραμμές πλέγματος, μπορείτε να εφαρμόσετε τον «Κανόνα για το ένα τρίτο» και να τοποθετήσετε σημαντικά αντικείμενα κατά μήκος των γραμμών πλέγματος ή των τομών των γραμμών. Αν το θέμα σας δεν βρίσκεται πάντα στο κέντρο του καρέ, οι στατικές εικόνες και τα βίντεό σας θα είναι πιο ενδιαφέροντα.
  1. Πατήστε [MENU].
  2. Βρείτε και πατήστε τον διακόπτη [Γραμμές πλέγματος] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
  3. Κλείστε το μενού.
    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.