พิมพ์

การใช้รีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้งานคุณสมบัติของทีวีหลายรายการได้โดยใช้ปุ่ม / / / และ

สำหรับคำอธิบายของปุ่มต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล ให้ดูที่ คู่มืออ้างอิง

  1. ใช้ปุ่ม , , และ เพื่อ “โฟกัส” ไปยังรายการที่ต้องการ
  2. กดที่ กึ่งกลาง ของปุ่ม เพื่อเลือกรายการที่กำลังอยู่ในโฟกัส

การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

กดปุ่ม BACK

การใช้งาน Voice Search (รุ่นที่รองรับVoice Search เท่านั้น)

สำหรับรุ่นที่รองรับ Voice Search รีโมทคอนโทรลจะมีไมโครโฟนในเครื่อง ท่านสามารถค้นหาเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ตได้ด้วยการพูดลงในไมโครโฟน

  1. กดปุ่ม
    ไฟ LED บนรีโมทคอนโทรลจะสว่างขึ้น
  2. พูดลงในไมโครโฟนในเครื่อง

เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่รับรู้ เสียงของท่าน

ยืนยันรายการต่อไปนี้:

  • เปิดใช้งานปุ่ม

เพื่อยืนยันการตั้งค่าเหล่านี้ กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [รีโมทสั่งงานด้วยเสียง]

หมายเหตุ

  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการใช้งาน Voice Search
  • ชนิดของรีโมทคอนโทรลที่ให้มาพร้อมกับทีวีจะแตกต่างกันไป และรีโมทคอนโทรลแบบมีไมโครโฟนในเครื่องจะมีในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ รีโมทคอนโทรลเสริมสามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ