พิมพ์

การตั้งค่า IR Blaster เพื่อควบคุมกล่องรับสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิล) (รุ่นที่รองรับ IR Blaster เท่านั้น)

การดำเนินการ [การตั้งค่าการควบคุม Set-top box] ใน [การติดตั้ง IR Blaster] ทำให้ท่านสามารถใช้งานกล่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิลจากเมนูที่แสดงได้โดยการกดปุ่ม ACTION MENU บนรีโมทคอนโทรล

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่องต่อเข้า] — [การติดตั้ง IR Blaster] — [การตั้งค่าการควบคุม Set-top box]
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คำแนะนำ

  • IR Blaster สามารถใช้งาน AV รีซีฟเวอร์ได้ การตั้งค่า AV รีซีฟเวอร์ กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่องต่อเข้า] — [การติดตั้ง IR Blaster] — [ตั้งค่าการควบคุมตัวรับ AV]
  • หาก AV รีซีฟเวอร์เป็นอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync ไม่จำเป็นต้องใช้ IR Blaster

หมายเหตุ

  • อุปกรณ์ภายนอกบางชิ้นอาจไม่ตอบสนองต่อบางรายการใน “เมนูการดำเนินงาน
  • หากท่านกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ อาจไม่มีการถ่ายทอดคำสั่ง ให้กดปุ่มซ้ำๆ แทน