พิมพ์

[ทีวี]

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ทีวี] — ตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[ตั้งค่าช่อง]
ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการรับรายการออกอากาศ

การปรับจูนช่องสัญญาณดิจิตอล

การแยกประเภทช่องหรือแก้ไขรายชื่อ รายการ

[ช่องต่อเข้า]
ปรับการตั้งค่าช่องต่อเข้าและ BRAVIA Sync
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ BRAVIA Sync โปรดดูที่ อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync
[ตั้งค่าภาพ]
ปรับการตั้งค่าการแสดงภาพและหน้าจอ เช่น ความสว่างของหน้าจอ
[การปรับเสียง]
ปรับการตั้งค่าเสียงและตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับลำโพง
[ไฟ LED ส่องสว่าง]
ปรับตั้ง ไฟ LED ส่องสว่างตามต้องการ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Illumination LED โปรดไปที่ วิธีที่ทำให้ไฟ illumination LED สว่างขึ้น
(ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้กับรุ่นของท่าน)
[พลังงาน]
เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
[แอป]
เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น
[โปรแกรมรักษาหน้าจอ]
ปรับการตั้งค่าของภาพพักหน้าจอ
[ที่เก็บข้อมูลและการรีเซ็ต]
เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล
[การตั้งค่าเริ่มแรก]
ตั้งค่าคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น เครือข่ายและช่องสัญญาณ สำหรับการใช้งานครั้งแรก
[เกี่ยวกับ]
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับทีวี

คำแนะนำ