พิมพ์

[เครือข่ายและอุปกรณ์เสริม]

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอุปกรณ์เสริม] — ตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[เครือข่าย]
ตั้งค่าและตรวจสอบเครือข่ายและการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
[Google Cast]
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ Google Cast
[การตั้งค่า Bluetooth]
ตั้งค่าสำหรับการลงทะเบียน/ยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์บลูทูธ
[รีโมทสั่งงานด้วยเสียง]
ตั้งค่าสำหรับการจับคู่รีโมทสั่งงานด้วยเสียง
[การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)
ปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์ HDD USB สำหรับการบันทึก
(ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ)