พิมพ์

[ส่วนตัว]

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ส่วนตัว] — ตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[ตำแหน่ง]
ปรับการตั้งค่าตำแหน่งเพื่อรับตำแหน่งของผู้ใช้
[ความปลอดภัยและข้อจำกัด]
ปรับการตั้งค่าความปลอดภัย เช่น รหัสผ่าน
[ควบคุมระดับสิทธิการเล่น (การออกอากาศ)]
ปรับการตั้งค่าควบคุมระดับสิทธิการเล่นสำหรับการออกอากาศและรายการอื่นๆ
[ควบคุมระดับสิทธิการเล่น (ช่องทางการส่งกระแสข้อมูล)]
ทำการตั้งค่าควบคุมระดับสิทธิการเล่นสำหรับช่องสตรีม (ไม่รองรับโดยแอพพลิเคชั่นสำหรับช่องสตรีมทั้งหมด ซึ่งอาจใช้การตั้งค่าได้จากแอพพลิเคชั่น/บริการ)