พิมพ์

หน้าจอมืด วิธีการเพิ่มความสว่างของหน้าจอ

  • กดปุ่ม ACTION MENU เลือก [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] และปรับ [สว่าง] หรือ [ความเปรียบต่าง]
  • ตรวจสอบตัวเลือกการตั้งค่า [ประหยัดพลังงาน] ใน [ระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม] หากพบว่าเป็น [น้อย] หรือ [มาก] หน้าจอจะมืดลง เลือก [พลังงาน] — [ระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม] และตั้งค่า [ประหยัดพลังงาน] เป็น [ปิด] เพื่อเพิ่มความสว่างของหน้าจอ