พิมพ์

ไม่สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นได้

  • ตรวจสอบว่าสาย LAN หรือสายไฟ AC (สายหลัก) ของเร้าท์เตอร์/โมเด็ม * ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
    * เร้าท์เตอร์/โมเด็มของท่านต้องได้รับการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านสำหรับการตั้งค่าเร้าท์เตอร์/โมเด็ม
  • ให้ลองใช้แอพพลิเคชั่นในครั้งถัดไป เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเนื้อหาแอพพลิเคชั่นอาจยังไม่เปิดบริการ