พิมพ์

ข้อความปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่าทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่านได้

  • ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายในปัจจุบันและใช้งาน [ตรวจสอบการเชื่อมต่อ]
    กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [สถานะเครือข่าย] — [ตรวจสอบการเชื่อมต่อ]
    ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่าน และ/หรือ ข้อมูลการเชื่อมต่อในคู่มือการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่ากับเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
  • ปรับตั้งค่าเครือข่ายของท่านใหม่โดยกดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [การตั้งค่าเครือข่าย]
  • ถ้าเชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่และทีวีได้รับไอพีแอดเดรสแล้ว ให้ท่านตรวจสอบการเชื่อมต่อและการปรับตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์สื่อข้อมูลของท่าน กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [สถานะเครือข่าย]